Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση είναι γεγονός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 9

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα έγινε

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση είναι γεγονός

Τι προβλέπει:

 • Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 500€ σε όλους τους εργαζόμενους με μηνιαίο μικτό μισθό (Απριλίου 2024) έως 1.500€.
 • Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 300€ σε όλους τους εργαζόμενους με μηνιαίο μικτό μισθό (Απριλίου 2024) έως 2.000€.

Η έκτακτη εφάπαξ παροχή θα χορηγηθεί το μήνα Ιούνιο 2024 με τη μορφή διατακτικών σίτισης (καθαρό ποσό).

 • Χορηγείται επιπρόσθετη έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 1.000€ για πολύτεκνους γονείς με τρία παιδιά και άνω εφόσον
  ο μηνιαίος ονομαστικός μισθός τους δεν υπερβαίνει τα 2.000€.

Η έκτακτη αυτή εφάπαξ οικονομική παροχή θα χορηγηθεί μέσω μισθοδοσίας τον Ιούλιου 2024.

 • Αυξάνεται κατά 33% (από 1η Μαΐου 2024) το μηνιαίο ποσό της Κάρτας Ticket Restaurant δηλαδή στα 80€.
 • Οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας δικαιούνται βρεφονηπιακού επιδόματος, το οποίο για κάθε παιδί ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 320€, σε περίπτωση που το παιδί είναι εγγεγραμμένο σε βρεφονηπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο.
 • Αυξάνεται στα 1.500€ ετησίως το επίδομα για γονείς παιδιών με (διανοητική, σωματική ή ψυχολογική) αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
 • Χορηγείται, κατόπιν αιτήματος, στους εργαζόμενους γονείς ειδική άδεια νοσηλείας έως 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, με αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού τους (ηλικίας έως 18 ετών) λόγω ασθενείας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την παρουσία του εργαζόμενου.
 • Συμφωνείται, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, μείωση ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα χωρίς μείωση αποδοχών με παράλληλη τοποθέτηση σε χώρο ή περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας τους (εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) για τους εργαζόμενους:

α. με πνευματική, ψυχική, σωματική αναπηρία άνω του 67%

β. που έχουν παιδιά με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% ή παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλοεξαρτώμενου τύπου 1.

γ. που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.

 • Χορηγείται, κατόπιν αιτήματος τους, ειδική άδεια 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές στους γονείς παιδιών με (διανοητική, σωματική ή ψυχολογική) αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω έως 18 ετών.
 • Κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου, η Εταιρεία δύναται να προκαταβάλει έως 3 (τρεις) μηνιαίους μισθούς, ως χρηματική διευκόλυνση για εξυπηρέτηση οικογενειακών ή προσωπικών αναγκών ατόκως. Η αποπληρωμή θα γίνεται έως και 12 (δώδεκα) μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Σε περίπτωση υγείας, με προσκόμιση δικαιολογητικών, η εξόφληση θα γίνεται έως και 24 (είκοσι τέσσερις) δόσεις.

 • Ο χρόνος εργασίας συμφωνείται σε σαράντα 40 (σαράντα) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε 5 (πέντε) ήμερες ως εξής:

○ 08.00 έως 16.00

○ 09.00 έως 17.00

Στο χρόνο εργασίας συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 20 (είκοσι) λεπτών που δεν θα είναι συνεχόμενο με την έναρξη ή τη λήξη της εργασίας.

Η Εταιρεία εξέφρασε τη βούλησή της για σταδιακή σύγκλιση του ωραρίου 09.00 έως 17.00 (στο πλαίσιο των προβλέψεων του Ν3758/2009).

 • Συστήνεται Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας αποτελούμενη από δύο μέλη που θα υποδείξει ο Σύλλογός μας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

○ Να μελετά τις συνθήκες εργασίας και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τόσο αυτών όσο και του περιβάλλοντος εργασίας,

○ Να παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας και να συμβάλει στην εφαρμογή τους.

○ Σε περίπτωση σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή επανάληψής τους.

○ Να ενημερώνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας για τα στοιχεία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε αυτή.

○ Να μπορεί να ζητά τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

 • Συστήνεται Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου αποτελούμενη από 5 μέλη με τριετή θητεία. Η σύσταση της επιτροπής ορίζεται ως εξής:

○ Στέλεχος της Εταιρείας το οποίο ασκεί χρέη Προέδρου (υπόδειξη CEO)

○ Δύο μέλη οριζόμενα από τον CEO.

○ Δύο μέλη του Συλλόγου μας.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η ενημέρωση της Αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης σε θέματα εργασίας, η διερεύνηση και εξισορρόπηση των εκατέρωθεν συμφερόντων, η καθιέρωση κλίματος ουσιαστικού, καλόπιστου και γόνιμου διαλόγου, η διευκόλυνση της αξιολόγησης τόσο των συγκλινουσών απόψεων των μερών όσο και των αποκλινουσών θέσεων τους καθώς και κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά αποδεκτών και εφαρμόσιμων πρακτικών λύσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από εμπειρογνώμονες και επιστημονικούς συνεργάτες του κάθε μέρους οι οποίοι και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της. Συνεδριάζει ανά τρίμηνο ή όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο από τα μέρη.

 • Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Η διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού θεωρείται σημαντική, προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της Εταιρείας και συγχρόνως να ικανοποιήσει την ανάγκη του για προσωπική βελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη.

Με στόχο την αποτελεσματική προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση της απασχόλησης του προσωπικού, η Εταιρεία μεριμνά για την εκπαίδευση – κατάρτιση των εργαζομένων της, ιδίως στις περιπτώσεις εισαγωγής νέων προγραμμάτων, προϊόντων και των εκάστοτε επιλεγόμενων επιχειρηματικών πρακτικών.

 • Ρήτρα για την Προστασία της Απασχόλησης

Τα μέλη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στην Εταιρεία. Ο εργοδότης λαμβάνει εύλογα κατά τις περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

 • Τελική Διάταξη

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, τυχόν εφαρμοστέα στην Εταιρεία και τον εργαζόμενο συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό της Εταιρείας.

——————————————————————

Η Σύμβαση έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Επίσης ο Σύλλογος ξεκινά άμεσα διάλογο με τη Διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τη δυνατότητα που δίνει ο πρόσφατος Νόμος (πολυεργοδοτικά Ταμεία), για την ένταξη όλων των εργαζομένων της Cepal στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Alpha Bank.

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Προσωπικού Cepal Hellas κάθε μέρα γίνεται πιο δυνατός. Η παρέμβασή  μας για όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της Εταιρείας έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.

Δεν είναι όμως μόνο η υπογραφή της Σύμβασης.

Ζητούν άμεση παρέμβαση τα ζητήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων.

Πρώτο ζήτημα που μας απασχολεί είναι οι συμπεριφορές κάποιων στελεχών που θίγουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Ήδη έχουμε προειδοποιήσει με δημόσια ανακοίνωσή μας ότι ο Σύλλογος δεν θα ανεχθεί συμπεριφορές εργασιακού εκφοβισμού  και παρενόχλησης.

Τέλος αξίζει να αναγνωριστεί από όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας η πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία της πρώτης Ομοσπονδίας του Κλάδου στην Ελλάδα: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ SERVICERS ΕΛΛΑΔΟΣ (OOSE).

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΣΤΡΑΣ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *