Νομικές ενέργειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 16
Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

 

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία του Συλλόγου μας προς την Cepal Hellas.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

του Συλλόγου Προσωπικού
Cepal Hellas

____________________________________________________


 

 

 

Ακαδημίας 35 Κολωνάκι, 10672 Αθήνα,
τηλ. +302103838412, fax +302103634617
e-mail: karouzos@otenet.gr
www.karouzoslawoffice.gr

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas, με Α.Φ.Μ: 996703505, Δ.Ο.Υ: Α΄ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους, αριθμός 23, Τ.Κ : 10677, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς

την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «CEPAL HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 209 – 211, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

******

Με το από 8-5-2023 έγγραφό σας με τίτλο «Αυστηρή Προειδοποίηση – Σύσταση» που απευθύνατε σε μέλη μας ισχυρίζεστε με ύφος απειλητικό ότι κατά τους τελευταίους μήνες και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις σας αυτά έχουν, τάχα, μειωμένη απόδοση κατά την εργασία τους.

Προς υποστήριξη του αναληθούς και παντελώς αβάσιμου αυτού ισχυρισμού σας, επικαλείστε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τον μήνα Ιούλιο του έτους 2022 μέχρι και το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους 2023, στα οποία η απόδοση τους αποτυπώνεται κατά τα λεγόμενά σας κατώτερη των προσδοκιών της εταιρείας (ποσοστό επίτευξης 85%). Ειδικότερα, ισχυρίζεστε ότι δεν έχουν επιτευχθεί τα απαιτούμενα κατ’ ελάχιστον ποσοστά ρυθμίσεων στο χαρτοφυλάκιο ευθύνης τους και ότι δεν σημειώνεται ικανός ρυθμός διαχείρισης του πελατολογίου ευθύνης τους με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται άλλοι συνάδελφοί τους.

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τους αναληθείς, αβάσιμους και απειλητικούς ισχυρισμούς σας και σας δηλώνουμε ότι δεν υφίσταται πρόβλεψη περί συγκεκριμένης στοχοποίησης. Η τελευταία αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ σε καμία περίπτωση η μη επίτευξή της δεν επισύρει την απόλυση των μελών μας. Είναι φανερό ότι η ανεπίτρεπτη αυτή πρακτική σας αποσκοπεί στην παρενόχληση των μελών μας και δεν θα γίνει αποδεκτή από εμάς.

Επειδή η αποστολή επιστολής σύστασης σε σχέση αποκλειστικά με την απόδοση των μελών μας (όπως το από 8-5-2023 έγγραφό σας) δεν προβλέπεται ούτε στην ατομική ούτε στην επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας ούτε στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

Επειδή η αναφορά σας για ποσοστό ελάχιστα αποδεκτό σχετικά με την επίτευξη στόχων ανά τρίμηνο, όπως αυτό που αναφέρετε στο από 8-5-2023 έγγραφό σας είναι προσχηματική και δεν προβλέπεται ούτε στην ατομική ούτε στην επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας ούτε στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας .

Με την παρούσα σας καλούμε να παύσετε άμεσα τη συμπεριφορά σας αυτή προς τα μέλη μας. Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας και των μελών μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την εταιρεία «CEPAL HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 209 – 211 προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

Αθήνα 16-5-2023

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *